Opis projektu

Zamierzenie budowlane obejmuje swoim zakresem budowę Odcinka III drogi ekspresowej S-7 wg Wariantu III – określonego w Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU) wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 15.01.2015r. Odcinek ten został przyjęty do dalszych prac projektowych uszczegóławiających rozwiązania projektowe przedstawione na etapie STEŚ, czyli do opracowania Koncepcji Programowej.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:
• Realizację drogi ekspresowej S-7 jako drogi dwujezdniowej z pasem dzielącym ziemnym oraz pasami awaryjnymi
• Budowę węzłów drogowych łączących S-7 z istniejącym układem komunikacyjnym
• Budowę obiektów inżynierskich w ciągu planowanej drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z nią (wraz z wykonaniem, w niezbędnym zakresie, korekty przebiegu tych dróg na odcinkach dojazdów do obiektów),
• Budowę elementów odwodnienia drogi i obiektów towarzyszących
• Budowę dróg dojazdowych
• Budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu
• Realizację rozwiązań wynikających z oceny oddziaływania na środowisko
• Usunięci kolizji z istniejącymi obiektami budowlanymi
• Przełożenie fragmentów cieków wodnych kolidujących z droga S-7
• Budowę infrastruktury technicznej stanowiącej wyposażenie techniczne drogi
• Budowę kanałów technologicznych i urządzeń infrastruktury technicznej

Parametry techniczne drogi ekspresowej S-7

– klasa techniczna drogi – ekspresowa (S)
– Prędkość projektowa – 100 km/h (na terenie miasta Krakowa 80 km/h)
– Szerokość pasa ruchu – 3,5 m
– Szerokość pasa dzielącego jezdnie (z opaskami)
– 12 m (rozwiązanie etapowe)
– 5 m (rozwiązanie docelowe w tym opaski 2×0,5 m)
– liczba jezdni – 2
– liczba pasów ruchu – 2×2 pasy ruchu – rozwiązanie etapowe poza granicami m.Krakowa
– 2 x 3 pasy ruchu – rozwiązanie docelowe
– Pasy awaryjne – 2×2,5 m
– Minimalna szerokość pobocza gruntowego 0,75 m
– Skrajnia pionowa min. 5,0m (na terenie kolejowym min. 7 m)